Samenleving

Een samenleving met toekomst voor onze kinderen

Dat wij kiezen voor toekomstige generaties, is voor ons een principiële keuze. Een hoopvolle toekomst is immers ons wenkend perspectief. Daarom maken we ons hard voor een gezonde en groene economie, een verantwoord klimaat en energiebeleid, goed en toegankelijk onderwijs en een einde aan de tweedeling op de arbeidsmarkt. We streven naar een open en inclusieve samenleving, waarin alle jongeren gelijke kansen hebben. We vechten voor een eerlijk en houdbaar zorgbeleid voor jong en oud. We willen een gemeente dat door verantwoordelijk beheer zorgdraagt voor de schepping. Zo laten we voor de volgende generaties een plek achter waar de kwaliteit van water, lucht, bodem en natuur in ieder geval niet verder achteruitgaat.

Kinderen op de fiets in bos.jpg

Een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet

Wij kiezen voor een gemeente waar uit liefde voor de naaste iedereen meetelt. Vanuit dat vertrekpunt willen we dat het leven altijd beschermwaardig is en gezinnen veilige havens kunnen zijn. Dat iedereen gelijk is en meetelt: vluchtelingen én mensen met een beperking, zorgbehoevende ouderen én mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, Nederlanders die vele generaties hier leven én kinderen van migranten. En meetéllen betekent in onze ogen ook meedóén. We staan voor een samenleving waaraan iedereen – jong en oud, betaald of onbetaald – een bijdrage levert.

Moeder met gehandicapt kind.jpg

Een samenleving die vrede en vrijheid blijft zoeken

Wij blijven pal staan voor de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van onderwijs. Terwijl we ons blijvend oriënteren op onze identiteit, op waar we vandaan komen en waar we voor staan, komen we op voor de verdediging van die vrijheid en identiteit. We verzetten ons tegen bedreigingen van binnenuit en van buitenaf. We strijden voor een gemeente waar de kleinmenselijke tegenstellingen vervagen en het gemeenschappelijke oplicht. We bedrijven politiek vanuit de overtuiging dat de overheid zich bescheiden moet opstellen en vooral betrokken dient te zijn op mensen. Dat zij pal staat voor onze christelijke waarden en vrijheden. Dat zij oog heeft voor de vele hoopvolle voorbeelden van talentvolle mensen die zich inzetten voor de samenleving. Dat zij in onze gebroken wereld de zorgbehoevende nabij is. Voor zo’n overheid maken wij ons hard.

Rechtspraak.jpg