Hoofdstuk 10 Mobiliteit

Hoofdstuk 10: Mobiliteit

Waar staat de ChristenUnie voor?

Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en is nodig voor een sterke economie. Mobiliteit is in ontwikkeling vanwege digitale innovatie in het verkeer, de financiële houdbaarheid van het huidige openbaar vervoer, de opkomst van elektrische vervoersmiddelen (fiets en auto) en het nog steeds groeiende aantal auto’s op de weg. De mobiliteit mag steeds minder negatieve impact hebben op de kwaliteit van onze leefomgeving en de leefbaarheid. Om die reden wil de ChristenUnie inzicht in de vervuiling van alle vervoerssoorten en -stromen in onze gemeente. Ook wil de ChristenUnie constante aandacht voor de toegankelijkheid van het openbaar gebied, waaronder voetpaden. Zo moeten er, bijvoorbeeld voor blinden en slechtzienden, voldoende op- en afritten zijn. 

We kiezen voor verduurzaming van de mobiliteit, vermijden van overbodig verkeer, een betere benutting van de bestaande infrastructuur. De ChristenUnie zet in op slimme combinaties van (elektrische) auto, stedelijk OV, (elektrische) fiets en ander gedeeld vervoer om te komen tot naadloze en klimaatvriendelijke multimodale verbindingen naar en in Emmen. De lokale overheid heeft de verantwoordelijkheid (samen met de provincie en het Rijk) om te zorgen voor infrastructuur van een kwalitatief hoog niveau.

De ChristenUnie wil dat er voldoende openbaar vervoer beschikbaar is in de dorpen en wijken. Samen met de provincie, en gebruik makend van nieuwe mobiliteitsvormen, willen we werken aan een dekkende bereikbaarheid. Provincie en gemeenten moeten samenwerken aan mogelijkheden om buslijnen of pendeldiensten over de grens te laten rijden om werken over de grens beter bereikbaar te maken. 

  • Bushaltes en stations zijn toegankelijk voor ouderen en gehandicapten.
  • De sociale veiligheid in de omgeving van haltes, stations en parkeerplaatsen moet worden bevorderd.

 

Emmen “op Fietse”
De ChristenUnie wil het fietsgebruik sterk stimuleren. Het is een duurzame, goedkope en gezonde vorm van mobiliteit. De bereikbaarheidsproblemen worden beperkt en Emmen wordt schoner en stiller.

Er zijn investeringen in fietsvoorzieningen nodig, die relatief weinig kosten. Wij willen dat het netwerk van fietspaden tussen woon- en werklocaties wordt uitgebreid. Bedrijventerreinen en toeristische trekpleisters moeten goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en met de fiets. Dit geldt ook voor zorg- en verpleegtehuizen in alle dorpen en wijken.

De mogelijkheid van het parkeren van fietsen bij voorzieningen en bedrijventerreinen wordt opgenomen in ruimtelijke ordeningsvoorschriften. Bij ov-knooppunten moeten voldoende en goede gratis en beveiligde fietsparkeerplaatsen zijn, die zo nodig worden voorzien van oplaadpunten. Verder wil de ChristenUnie dat palen op fietspaden zoveel mogelijk worden verwijderd.

De ChristenUnie wil een ambitieuze fietsagenda voor de gemeente Emmen. In de gemeente wordt een lokale fietsagenda ontwikkeld vanwege het toenemende belang van het (elektrische) fietsverkeer. Belangrijke thema’s in deze agenda zijn: veiligheid, parkeren, fiets delen en elektrisch fietsen.

De kwaliteit van de fietspaden in de gemeente moet continu verbeterd worden. Tevens moeten deze geschikt zijn voor aangepaste fietsen en scootmobielen. De bediening van de verkeerslichten moet bereikbaar zijn voor bestuurders van diverse soorten fietsen en scootmobielen. 

 

Parkeren

De ChristenUnie wil het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer naar het Centrum van Emmen stimuleren. Daarom betalen mensen die met de auto naar het centrum van Emmen komen voor het gebruik van hun parkeerplaats. Parkeergeld wordt zoveel mogelijk aangewend om de kwaliteit van de openbare ruimte, parkeergelegenheid, wegen en fietspaden te bevorderen. De ChristenUnie wil dat de parkeertarieven de komende periode niet omhoog gaan. De toegankelijkheid van parkeerplaatsen voor de Gehandicaptenparkeerkaart en de betaalautomaten moet gewaarborgd zijn.

 

Elektrisch rijden

De komende jaren zal het elektrisch rijden een enorme toename laten zien. Nog voor 2020 gaan steeds meer automerken elektrische auto’s produceren, waarbij grote innovaties op het gebied van techniek en actieradius zichtbaar zijn. Cruciaal voor deze ontwikkeling is een goede laadinfrastructuur. De ChristenUnie is een groot voorstander van deze vorm van verduurzaming van mobiliteit en ziet daarnaast economische kansen voor onze gemeente. Wij willen het gebruik van elektrische voertuigen door bewoners stimuleren.

  • Er komen voldoende (semi)openbare laadpalen om te voorzien in de huidige en toekomstige vraag voor elektrische voertuigen.
  • Er komt een subsidieregeling voor bewoners voor de plaatsing van een privé-oplaadpunt voor een eigen elektrische auto.

 

Verkeersveiligheid

In overleg met de Erkende Overlegpartners gaan we actief op zoek naar knelpunten die aangepakt moeten worden. Bij herinrichting van het openbaar gebied letten we op de kwaliteit en inrichting van wegen die de verkeersveiligheid bevorderen. Een goede inrichting moet leiden tot veilig gedrag. Daarnaast blijven we inzetten op handhaving.

  • Er vindt een goede registratie van ongevallen plaats, zodat de zogenaamde ‘black spots’ in beeld komen.
  • De gemeente Emmen geeft in haar verkeersbeleid voorrang aan kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals voetgangers en fietsen.
  • De gemeente Emmen werkt actief mee aan het realiseren van verkeerslessen, bijvoorbeeld op de scholen en bij instellingen. De gemeente stimuleert dat scholen zich inzetten voor het verkeersveiligheidslabel.

 

Spoorverbindingen

De huidige spoorverbinding draagt niet voldoende bij aan een goede mobiliteit. De ChristenUnie wil investeren in goede spoorverbindingen om de bereikbaarheid van de regio te bevorderen voor onze inwoners. Bovendien wordt hiermee een nieuw economisch perspectief geboden voor de hele regio. Daarom willen we investeren in de verbinding Emmen-Zwolle: deze moet beter, sneller en met een hogere frequentie.

Er moet geïnvesteerd worden in de ontbrekende infrastructuur tussen Emmen en Veendam, om de bereikbaarheid en mobiliteit van inwoners in de Veenkoloniën te bevorderen. Bovendien ontstaat daarmee een verbinding tussen Groningen en Emmen, die ook voor goederenvervoer relevant is. Wanneer we ook inzetten op de verbetering van de verbinding met Enschede ontstaat een bijzonder perspectief: Emmen wordt verbonden met de kennisinstellingen in het Noorden (Rijksuniversiteit Groningen) en Oosten (Universiteit Twente) van Nederland.

De ChristenUnie Emmen ondersteunt ook de ontwikkeling om de spoorverbinding tussen Coevorden en Emlichheim geschikt te maken voor personenvervoer én deze verbinding door te laten rijden naar Emmen. Deze trein gaat door naar Rheine, hierdoor wordt Emmen aangesloten op het ICE-netwerk van lange afstandstreinen.

Al deze ontwikkelingen vragen veel van het spoor in de gemeente Emmen. Wanneer dit vraagt om volledige verdubbeling van het spoor in de gemeente, moet dat voortvarend worden opgepakt. Het station en het stationsgebied moeten worden aangepakt om deze ontwikkelingen mogelijk te maken.