Hoofdstuk 7 Economie

Hoofdstuk 7: Economie

 

Waar staat de ChristenUnie voor?
De lokale overheid speelt, samen met kennisinstellingen, het bedrijfsleven en andere overheden, een belangrijke rol in de versterking van de regionale arbeidsmarkt en de (regionale) circulaire economie. Een sterke economie is een randvoorwaarde en een middel om andere doelen te realiseren. De economie draait niet alleen om groei en consumeren, maar vooral om de kwaliteit van leven. Een economie is volgens de ChristenUnie pas gezond als iedereen een kans krijgt en verantwoordelijkheid neemt, er coöperatieve relaties ontstaan, als werken en vrije tijd in balans zijn, als groei groen is en grenzen kent.

Het MKB is onmisbaar voor werkgelegenheid, de lokale economie, voor ontwikkelingen van producten en voor de leefbaarheid. De ChristenUnie komt op voor ondernemers. Juist wanneer zij zich inzetten voor het verduurzamen van hun onderneming.
De ChristenUnie in Emmen wil blijven investeren in goede infrastructuur en betere bereikbaarheid. Ook digitaal. De gemeente moet goede voorwaarden scheppen om lokaal en regionaal en (maatschappelijk) verantwoord ondernemerschap te stimuleren. Zij stelt zich op als een partner voor ondernemers.

 • Alle inzet is gericht op het aantrekken van duurzame werkgelegenheid.
 • We versterken de regionale economische structuren door gezamenlijk in te zetten op het onderscheidende vermogen en de concurrentiekracht van onze clusters (biobased economy, logistiek en de chemische sector).
 • Emmen zet zich in voor goede samenwerking tussen de gemeente en de provincie en omliggende gemeenten als het gaat om het aantrekken van werkgelegenheid. Wij blijven onderdeel van de Dutch Techzone (voorheen Vierkant voor Werk).
 • Sociale ondernemers krijgen een grotere kans bij aanbestedingen en overheidsinkoop; bij alle aanbestedingen is social return een voorwaarde. 
 • Voor ondernemers wordt één (digitaal) loket geopend waar men met alle (aan)vragen terecht kan. Dit loket sluit aan bij het provinciale loket.
 • Het MKB moet eerlijk toegang krijgen tot gemeentelijke aanbestedingen.
 • ZZP-ers worden begeleid en praktisch ondersteund, bijvoorbeeld door de beschikbaarheid van goed en snel internet voor de hele gemeente te bevorderen, één gemeentelijk aanspreekpunt voor ondernemers.
 • Bij de herinrichting of renovatie van de openbare ruimte zorgt de gemeente ervoor dat ondernemers nauw worden betrokken bij de werkzaamheden om draagvlak te creëren en de overlast te beperken.
 • De inkoop van de gemeente dient zoveel mogelijk lokaal en/of regionaal te gebeuren.
 • De gemeente faciliteert indien mogelijk initiatieven om breedband in het buitengebied aan te leggen.

 

Van grensregio naar groeiregio

De economie en de arbeidsmarkt houden niet op bij gemeentegrenzen. Zelfs niet bij landgrenzen, zoals onze gemeente, die aan de zuid- en oostkant grenst aan Duitsland. De ChristenUnie vindt dat mensen ruimte moeten krijgen om over grenzen heen samen te werken. Daarom hebben wij een ‘Economische groeiagenda voor de grensregio’.

 • Overheden op alle niveau’s moeten zich inspannen voor het wegnemen van knelpunten in ruimtelijke, economisch en juridisch beleid die het werken over de grens bemoeilijken.
 • Het ondernemersklimaat in de grensregio moet worden gestimuleerd. Een goed vestigingsklimaat draagt daaraan bij. Maar ook het binnenhalen van orders uit Duitsland naar Nederland en andersom.
 • Goede verbindingen zijn een voorwaarde voor grensoverschrijdende samenwerking. De spoorlijn Veendam - Stadskanaal - Emmen kan als schakel dienen tussen Groningen en Emmen, en Emmen en Duitsland. Niet alleen over het spoor, ook over de weg moeten de kansen van grensoverschrijdende verbindingen beter worden benut. Samen met de provincie moet de gemeente werken aan mogelijkheden om buslijnen of pendeldiensten over de grens te laten rijden om werken over de grens beter bereikbaar te maken.
 • Betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt ook over de grens. Aan de Duitse zijde van de grens is het werkloosheidspercentage veel lager dan aan de Nederlandse zijde. Zo zijn er bijvoorbeeld veel opleidingsplaatsen beschikbaar in Emsland voor 15/16-jarigen, die een aantal jaren werkervaring opdoen tegen een stagevergoeding. Tegelijkertijd investeert het bedrijf in de jongere en geeft een baangarantie. Deze mogelijkheden moeten beter bekend worden zodat er een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt kan ontstaan.
 • Informatie over beschikbaarheid van banen (vacatures en opleidingsplaatsen) en alles wat daarbij komt kijken moet beter worden georganiseerd. Zo is het vaak onduidelijk welke gevolgen werken over de grens heeft voor kinderbijslag, verzekeringen, sociale zekerheid en pensioenen.
 • In de grensregio hebben bedrijven en bewoners behoefte aan een goede digitale en mobiele infrastructuur. De kwaliteit van internet en mobiele telefonie laat in de grensstreek nogal eens te wensen over. Uitbreiding van 3G en 4G en plaatsing van extra zendmasten voor mobiele telefonie is nodig. Dit draagt bij aan het vestigingsklimaat.
 • Vaak begint het met elkaar begrijpen. Taal is daarin essentieel. Tweetalig onderwijs waarbij Duits de tweede taal is moet worden gestimuleerd. Zowel in het voortgezet onderwijs, als het MBO en het HBO.
 • Grensoverschrijdende samenwerking tussen scholen moet worden gestimuleerd. De overheid moet zich hierin dienstbaar opstellen en faciliteren. Te denken valt aan het opzetten van uitwisselingsprogramma’s voor scholieren, studenten en stages, maar ook aan het uitwisselen van docenten. Duitsland kent een systeem van ‘meester-gezel’ waarvan we in Nederland veel kunnen leren. Nederland is daarnaast sterk in handel en logistiek. We kunnen profiteren van elkaars kennis en vaardigheden en op deze manier werken aan talentontwikkeling.

 

Duurzame Bedrijventerreinen
De ChristenUnie zet zich in voor de samenwerking tussen ondernemers op de bedrijventerreinen, om het gebied up-to-date te houden en verduurzaming te stimuleren.

 • Bedrijventerreinen in Emmen hebben goede faciliteiten (parkmanagement/gezamenlijke parkeeroplossingen) en zijn digitaal goed bereikbaar (glasvezel).
 • Bedrijventerreinen worden duurzaam ingericht. Bij voorkeur functioneren zij klimaatneutraal.
 • Bedrijventerreinen zijn optimaal ontsloten voor openbaar vervoer en fietsverkeer.
 • Geen nieuwe bedrijventerreinen, als er geen duurzame oplossing is voor leegstand op oude bedrijventerreinen. Overcapaciteit moet worden voorkomen.
 • Bedrijven worden gestimuleerd en ondersteund om afval te scheiden.

 

Bloeiende binnenstad

De laatste jaren is er veel veranderd in het centrum van Emmen. Met de opening van Wildlands en het Atlas Theater aan het Raadhuisplein is het gezicht van Emmen veranderd. Het heeft ook voor een verschuiving gezorgd van het zwaartepunt in het centrum. Ook is de Markt aangepakt: de sfeer is goed en hij heeft een Drentse uitstraling. Maar dat geldt nog niet voor het hele centrum. Zowel aan de noord- als zuidkant moet nog veel gebeuren om de sfeer en uitstraling te krijgen die de Markt heeft. De ChristenUnie wil dat de uitstraling van het openbaar gebied in het hele centrum van kwalitatief hoog niveau is.


De detailhandel verandert van aard en structuur. Hierop wordt ingespeeld met de nieuwe Centrumvisie. Het winkelgebied wordt meer geconcentreerd, waarbij ‘aanloopstraten’ van functie veranderen. Ook wordt meer ruimte geboden aan wonen in het centrum.

 • Er komen geen winkelcentra in het buitengebied (grootschalige winkels/outletcentra), om een levensvatbare middenstand overeind te houden.
 • Door een (gezamenlijke) aanpak van winkelcriminaliteit en een goed winkellocatiebeleid wordt de positie van (kleine) winkeliers verbeterd.
 • In kleine kernen en dorpen worden functies zoveel mogelijk behouden en waar mogelijk gecombineerd (detailhandel, bibliotheek, bank etc.).

Maar hiermee zijn we er niet. Om het centrum van Emmen als motor voor de lokale economie te blijven behouden moeten we blijven investeren in verdere ontwikkeling. Met medeoverheden en bedrijfsleven willen we nauw samenwerken en scherpe keuzes maken om tot een aantrekkelijke en onderscheidende binnenstad te komen, die bruist en vitaal is. De binnenstad moet het visitekaartje van de gemeente Emmen worden. De ChristenUnie bepleit een transformatie: van winkelcentrum naar binnenstad. Emmen moet aantrekkelijk zijn door haar schoonheid en Drentse maat. Daarom moet er een nieuwe stedenbouwkundige visie komen voor de binnenstad.

 • Gebouwenblokken moeten klein zijn. Hierdoor ontstaan nieuwe straten en steegjes die mensen in kunnen gaan. Op die manier ontstaan er meerdere routes en meer kansen om nieuwe plekken te ontdekken en mensen te ontmoeten.
 • Er moet een mengeling zijn van oude en nieuwe gebouwen.
 • De binnenstad moet dichtbebouwd zijn. Straten moeten verrassender, compacter, gevarieerder en drukker gemaakt worden, niet minder.
 • Onderbenutte gebieden in de binnenstad worden getransformeerd tot nieuwe, aantrekkelijke en duurzame (gemengde) woonmilieus. Daarmee wordt de economische potentie van de binnenstad beter benut, creëren we nieuwe werkgelegenheid, en bevorderen we de leefbaarheid en duurzaamheid van onze gebouwde omgeving.
 • Samen met marktpartijen, maatschappelijke organisaties en medeoverheden wordt werk gemaakt van een integrale gebiedstransformatie.

Wij willen graag meer studenten naar de Emmense binnenstad toetrekken. Studenten maken op een andere manier en op andere tijden gebruik van de binnenstad dan bijvoorbeeld gezinnen. De aanwezigheid van studenten in de binnenstad zorgt voor meer levendigheid.

 

Hoger opgeleiden

De aanwezigheid van een goed opgeleide beroepsbevolking is een belangrijke vestigingsfactor voor het bedrijfsleven. Het aandeel hoger opgeleiden in de beroepsbevolking heeft ook invloed op de weerbaarheid, flexibiliteit en dynamiek van de lokale economie. Een hoogopgeleide beroepsbevolking betekent meer succesvol ondernemerschap, innovatie en aanpassingsvermogen aan economische ontwikkelingen. In een stad met veel hoogopgeleiden is de werkloosheid onder laagopgeleiden lager en de arbeidsparticipatie hoger. Een goed opgeleide beroepsbevolking is een voorwaarde voor economisch succes.

In Emmen wonen relatief weinig hoger opgeleiden. Van de in Emmen woonachtige beroepsbevolking is 19% hoger opgeleid, tegenover 34% van het landelijke gemiddelde. In vergelijkbare middelgrote steden ligt dit op 30%. Voor Emmen is het ontwikkelen, aantrekken en behouden van talent van hoger opgeleiden dus essentieel. Het gemiddeld opleidingsniveau van Emmenaren moet worden verhoogd en talent moet beter worden ontwikkeld. De ChristenUnie wil een beter vestigingsklimaat creëren voor hoger opgeleiden en hoogwaardige bedrijvigheid.

 • NHL Stenden, als enige hoger-onderwijsinstelling, moet groeien. Zowel in aantal (buitenlandse) studenten als in aantal opleidingen, zodat een volwaardige, ‘brede’ HBO-instelling in Emmen staat. Wanneer NHL Stenden hierin geen mogelijkheden ziet moeten andere hoger-onderwijsinstellingen verleid worden in Emmen een vestiging neer te zetten. De gemeente moet hierbij faciliterend optreden.
 • Ontwikkelen van carrièreperspectief voor hbo’ers en wo’ers. Er moeten meer banen zijn voor hoger opgeleiden, gevolgd door meer doorgroeimogelijkheden.
 • Meer studenten verleiden om tijdens hun studie in Emmen te gaan wonen en na hun studie in Emmen te blijven.
 • De stad als laboratorium: studenten tijdens hun studie maatschappelijk en fysiek betrekken bij de ontwikkeling van de gemeente.
 • Stimuleren en faciliteren van ondernemerschap.
 • Ontwikkeling van de binnenstad. Het imago van Emmen onder hoger opgeleiden is negatief; het moet aantrekkelijk worden voor studenten en hoger opgeleiden.

 

Recreatie en toerisme
Samen met recreatie- en toeristische ondernemers wordt een plan opgesteld waarin verblijfsrecreatie in en rond  Emmen wordt gestimuleerd. Zeker in het centrum van Emmen is ruimte voor meer verblijfsaccommodaties.

 • Naast de ontsluiting van toeristische trekpleisters wordt ingezet op een optimale ontsluiting van fietsverbindingen, voor zowel het recreatie als het woon-werk verkeer.
 • In Emmen zijn we veel te bescheiden over wat we allemaal doen en kunnen. Daarom zetten we in  op verdere ontwikkeling van Marketing Regio Emmen, samen met inwoners en lokale ondernemers.

 

Koopzondag
Elke gemeente mag volgens de wet zelf bepalen hoeveel koopzondagen er zijn. Wij zien dat als een ongewenste stap richting een 24-uurs economie. Zo'n economie heeft tot gevolg dat er te weinig sprake is van een gezamenlijk rustmoment. Een collectieve rustdag komt de samenleving ten goede. Vanuit onze christelijke levensovertuiging is de zondag de daarvoor aangewezen dag. God geeft ons niet voor niets zes dagen om te werken en een zevende dag om te rusten.

We zien daarnaast dat door de toename van koopzondagen veel kleine zelfstandigen het extra moeilijk hebben gekregen en soms zelfs door eigenaren van winkelcentra worden gedwongen hun winkel op zondag open te stellen. Ook is er vaak sprake van dwang om op zondag te werken via de macht van grote winkelketens.
De ChristenUnie blijft zich verzetten tegen uitbreiding van het aantal koopzondagen.

 • De verruiming van zondagsopenstelling van winkels wordt zoveel mogelijk beperkt.
 • Geen verplichte zondagsopenstelling: ondernemers mogen niet contractueel gedwongen worden om op zondag hun winkel te openen. 

Gezonde agrarische sector
Voedsel is een geschenk van God aan mens en dier. Boeren en tuinders werken aan goed en gezond voedsel en hebben een nauwe verbondenheid met de schepping. De ChristenUnie is trots op onze agrarische sector en heeft hart voor boeren en tuinders. Een toekomstbestendige agrarische sector heeft een gezonde economische basis, is innovatief, gaat zorgvuldig om met bodem, grondstoffen en energie en produceert in balans met dier en leefomgeving. Jonge boeren en tuinders verdienen een goede toekomst.

 • Bij het opstellen van de visie op het buitengebied wordt ingezet op een toekomstbestendige agrarische sector.
 • Om verloedering tegen te gaan, ontwikkelt de gemeente beleid voor Vrijkomende Agrarische gebouwen (VAB). Bijvoorbeeld door het inrichten van een sloopbank.
 • De ChristenUnie vindt dat landbouwbedrijven zich primair moeten richten op de agrarische sector, op het in stand houden van het agrarisch gebied. Ondergeschikt daaraan krijgen landbouwbedrijven ruimhartig de mogelijkheid nevenactiviteiten uit te voeren zoals landschapsonderhoud, toerisme etc.
 • Landbouwbedrijven krijgen de ruimte voor een moderne bedrijfsvoering door investeringen mogelijk te maken, voor zover deze een bijdrage levert aan duurzaamheid, dierenwelzijn, energiebesparing, milieu en landschap.
 • Boeren krijgen een adequate vergoeding voor natuur- en landschapsbeheer en weidevogelbeheer.

De gemeente Emmen heeft actueel beleid op het gebied van dierenwelzijn.