Windmolenpark Pottendijk

Windmolens.jpgmaandag 01 oktober 2018 20:13

Afgelopen donderdag 27 september is er in de gemeenteraadsvergadering gesproken over het windmolenpark Pottendijk. Door de initiatiefnemer is een 'verklaring van geen bedenkingen' aangevraagd zoals hoort in deze procedure. Hieronder de bijdrage van de ChristenUnie op de aangevraagde 'verklaring van geen bedenkingen'. Het stuk is ook hier terug te zien en luisteren. 

Mijnheer de Voorzitter,

Wat is nu eigenlijk de vraag die voorligt? Met name een tweetal verklaringen van geen bedenkingen afgeven op een aanvraag van een ondernemer die het eerder door de gemeenteraad aangewezen gebied voor Windenergie opwekking, genaamd Pottendijk, gaat invullen. Daarnaast voor een grote zonne-akker in hetzelfde gebied. De verklaring is nodig omdat de invulling niet past binnen het uit 2011 stammende Bestemmingsplan Buitengebied.

Voorzitter, dat kunnen we doen want de aanvrager handelt in lijn met de vereisten en de verdere kaders die de raad heeft vastgesteld middels het besluit Structuurvisie Windenergie in de zomer van 2016.  Toen is de afweging gemaakt en zijn de kaders gesteld om te komen tot zo verantwoord mogelijke invulling van het gewenste windenergie plaatje voor onze gemeente.

Echter, er zit wat de ChristenUnie fractie betreft wel degelijk een diepergaand verhaal achter de voorgaande besluiten en dit besluit. Namelijk, dat wij de taak hebben als mensheid verantwoord met de ons toevertrouwde Schepping om te gaan. Tegenwoordig wordt ook wel eens op heel mooie wijze gezegd: “dat we zeer zorgvuldig moeten omgaan met deze aarde, die we te leen hebben van onze kinderen”. Vervuiling van de lucht, verspilling van materialen en uitputting van hulpbronnen vormen een grote bedreiging voor de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid. De energietransitie is dringend noodzakelijk en in een zo rap mogelijk tempo. Nu hoor ik mensen zich afvragen: en dat doe je dan met windturbines wat staat voor oudere techniek en waarbij vraagtekens worden geplaats vanwege mogelijke gezondheidsrisico’s?

Ja, dat is wellicht zo van die techniek. Maar de oudere techniek wordt telkens ge-update en verbeterd. Nieuwere technieken voor energie opwekking zijn weliswaar in aantocht maar zijn ook lang niet alle  onbesproken qua effecten. Daarnaast, zoveel mogelijkheden hebben wij hier in ons gebied helemaal niet. En m.b.t. de gezondheidsrisico’s van draaiende windturbines: ik heb het ook in de commissie gemeld, er is voor zover ons bekend één wetenschapper op aarde die ernstige aanwijzingen zegt te hebben daarvoor. Dat is o.i. onvoldoende om nu geen verklaring af te kunnen geven, als je al zou kunnen stellen dat dit en de gevraagde verklaring überhaupt iets met elkaar te maken hebben.

Er is al decennia lang in heel veel landen, die veel verder zijn dan wij in ons land, veel ervaring met deze vorm van energie opwekking. Waarom komen dergelijke aanwijzingen of bewijzen voor genoemde risico’s dan niet uit die landen? Daar wonen ook kritische mensen en wetenschappers en journalisten die zaken scherp volgen. Desondanks hebben wij in Emmen gemeend de ondergrens van de afstand tot turbines te moeten verhogen van de wettelijke 500 m naar 1.100. Een extra gegeven dat er wel degelijk rekening met eventueel mogelijk risico’s wordt gehouden. Maar ook dan nog is het voorstelbaar dat je als omwonende gemengde gevoelens houdt.

Voorzitter, ik veroorloof me even een uitstapje tot nadenken en overwegen door een blik te werpen op hoe we ons op deze planeet voortbewegen over wat langere afstanden, namelijk vooral met auto’s en vliegtuigen. Alle milieu- en gezondheidsrisico’s die ook nog eens gelden voor miljarden mensen zijn daarvan zo’n beetje wel bekend en wetenschappelijk onderkend, maar niemand haalt het in zijn hoofd daarom morgen tot een volledig stopzetten van het gebruik ervan te besluiten. Immers, we zijn er allemaal zo aan gewend en hebben er zelfs het nodige plezier van. Zijn we dan niet een beetje gespleten in ons denken? wanneer we zoveel vraagtekens stellen bij windenergie opwekking?

Tegelijk voorzitter zou het voor de aanvrager een grove inbreuk op de rechtszekerheid zijn wanneer we de verklaring weigeren omdat hij in lijn van het raadsbesluit uit 2016 en de daarbij behorende andere kader-stellende stukken de aanvraag doet en dat is daarmee zeg maar rechtens in orde. Wij hebben geen zwaarwegende argumenten dit tegen te houden. Hooguit willen wij bij dezen indringend aansporen tot als het maar even kan toch te komen tot maximaal twaalf turbines en te komen tot een fatsoenlijk vergelijk met alle mensen die dichterbij wonen dan de in beginsel vereiste 1.100 m afstand tot een turbine.

Over de aangevraagde  verklaring t.a.v. de zonne-akker in hetzelfde gebied kan de ChristenUnie fractie  verder kort zijn voorzitter. Ook een goede stap t.b.v. de energie transitie en in lijn met de wens van de raad. Dus ook akkoord.

« Terug