Bestuursakkoord

gemeentehuis banner formaatmaandag 04 juni 2018 10:45

De partijen Wakker Emmen, PVDA en CDA zijn tot een bestuursakkoord gekomen. U kunt dit hier lezen. 

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 31 mei is dit bestuursakkoord in de raad besproken. Namens de ChristenUnie heeft Henk Huttinga gereageerd op de plannen die de coalitiepartijen hebben uitgewerkt. Deze bijdrage kunt u hier bekijken en hieronder lezen.  

M.d.V.,

“Samen investeren” lijkt meer op “veel voor weinig”. Het grappige is dat er gisteravond een email rond ging onder de fractievoorzitters voor het bepleiten van extra spreektijd om aanvullend suggesties te kunnen doen voor het bestuursakkoord. Dit kwam juist vanuit de coalitie voort! Maar het is al zo veel. Althans zo komt het op ons over.

De ChristenUnie fractie heeft de indruk dat het drievoudige snoer dat – zij het eerst nog heel voorzichtig en behoedzaam – gesmeed is in 2014 tussen WE, PvdA en CDA kennelijk zodanig sterk is geworden dat de partijen nu alles uit de kast willen halen om extra glans te geven aan het gemeentebestuur van Emmen. Dat is op zich te prijzen en (ook) wij vinden dat veel van de voornemens die wij als ChristenUnie hebben opgeschreven voor de verkiezingen zijn terug te vinden in het voorliggende bestuursakkoord.

Vooral de uitvoerige manier waarop de samenleving gerichte onderwerpen dit maal goede aandacht hebben gekregen, vinden wij positief en wij zijn daardoor extra benieuwd naar de verdere uitwerking van de sociaal, maatschappelijke en culturele agenda van dit college.

De liefde tussen de drie wordt wel heel uitbundige beschreven. Dat reflecteert blijkbaar naar de rest want ‘het samen gehalte’ is soms bijna klef te noemen. Kijk uit voor zoveel samenwerking dat het allemaal oppervlakkig wordt, want teveel zogenaamde samenwerking leidt vaak tot niets. Er zullen ook knopen moeten worden doorgehakt. En als je samenwerkt, moet het ook echt samenwerking zijn. Gelijkwaardig en op tijd beginnen. Dat kan niet altijd. Daar moet ook oog voor zijn. Daarnaast: kan alsmaar samenwerken wel echt in overheidsland? Immers voor samenwerking moet je veel loslaten. Is dat wel een basishouding in ons gemeentehuis?  

En dan die immer terugkerende irritante stip op de horizon waar we met zijn allen voortdurend naar onderweg zijn. Die stip die niet bestaat. Wat is dat voor een beeld. Weg er mee. De pot met goud staat ook niet onderaan de regenboog. De stip op de horizon bereik je nimmer.  Fout beeld zeker voor een bestuursakkoord.

Waar is de rol van de Raad? Die komt amper aan bod. En het algemeen belang? Of is dat qua pr niet handig om te benoemen en leveren we vooral, voortdurend maatwerk vanuit de samenwerking?

Voorzitter, de voornemens rond democratie dichterbij zijn mooi maar zijn ze niet al te utopisch? De lokale democratie moet niet verworden tot een supermarkt in illusies.

We missen naast het vele goeds bijvoorbeeld een basishouding van geloofwaardig en betrouwbaar willen zijn, we missen een voornemen tot financiële soliditeit waar juist in tijden van groeiende economie extra voor gewaakt moet worden en in dat kader: nog een keer vier jaar geen verhoging van de OZB en het vlak houden van de lokale lasten, hoe populair ook en hoe mooi het voornemen ook, maar straks 8 jaarschijven investeringsvolume missen van intussen vele miljoenen is geen kattenpis. Die middelen heeft de coalitie met zoveel voornemens juist heel hard nodig.

Wanneer je afdaalt in het streven naar een leefbare gemeente – en wie streeft daar niet naar – had het investeren in een gezonde leefstijl van ons ook wel een plek mogen krijgen in het akkoord evenals aandacht voor veiligheidsparagrafen in de plannen voor dorpen en wijken.

Het realiteitsgehalte in dit bestuursakkoord rond de windenergie opgave is opvallend, zeker wanneer je het afzet tegen dat van 2014, maar dan toch wel weer noemen dat het als het even kan vervangen moet worden door andere oplossingen. Koste wat het kost? Aan als maar meer grote zonneparken in ons landschap moeten wij ook niet denken.

En dan de bijna voelbare spanning tussen economie en duurzaamheid. De paragraaf Duurzame economie heeft wel een wat light achtig gehalte vinden wij. Het blijft vooral hangen in verkennen, zo lijkt het. Jammer. Met de tijdens de aanloop naar de verkiezingen vaak uitgesproken uitdrukkelijke wens ‘beleid te willen maken dat gericht is op verantwoord doorgeven van onze aarde’, hadden wij wel meer verwacht.

Wat wordt er weer ingezet op 1 straat in onze gemeente, nl. de weg Klazienveen-Emmen. Dat komt toch wel wat bekrompen over. Een veel geld vragend project waarvan de uitkomst onzeker is. Het is immers onze weg nog steeds niet. Naar wij kunnen waarnemen zijn de problemen bij de Boermarkeweg  intenser en zijn er daarnaast nog te veel wegen en paden waar het kwaliteitsniveau te wensen overlaat. Ook hier zijn wij benieuwd naar de nadere uitwerking van diverse voornemens, zoals t.a.v. het stationsgebied, het oog voor fietsers hebben maar ook voor bijvoorbeeld de rolstoelers en scootmobiel rijders.

Verder laten we het vergelijkenderwijs als het om digitale bereikbaarheid gaat tot nu toe niet echt zien.

Investeren in een sociale gemeente, dat is voor ons een heel belangrijke zaak. Dit onderdeel waarderen wij, mede gezien de opgaven als extra positief. Het gaat immers in een samenleving allereerst om mensen en hun kwaliteit van leven en samenzijn. Hierbij willen wij uw aandacht nog eens extra vragen voor onze zorgen omtrent de Toegang, De Jeugdzorg en ontwikkelingen rond de ziekenzorg. De coalitie benoemt ook de aansluiting van het onderwijs op de jeugdzorg maar ook op de arbeidsmarkt en de richting waarin onze lokale en regionale economie zich beweegt. Dat kan veel krachtiger. De ontwikkelingen of juist een gebrek daaraan gedurende vele jaren bij o.m. de grootste aanbieder van MBO in onze gemeente geven te denken.

Eén van de basisvoorwaarden voor een bloeiende samenleving is een bloeiende economie, die staat en weerbaar is, die duurzaamheidsgericht is en sociaal niet omdat het mooi lijkt maar omdat het moet. Voorzitter, daarbij komt nu het momentum wat de promotie van FC Emmen oplevert. Dit zal moeten worden omgezet in een sterke impuls voor de kracht en bloei  van onze gemeente en de regio. Daar kunnen we met hernieuwde energie aan gaan werken.

De ChristenUnie fractie wenst de Raad, ons dagelijks bestuur en juist ook onze medewerkers een gezegende, nieuwe bestuurstermijn toe waarbij wij allen tot een zegen mogen zijn voor onze gemeente en onze samenleving!

Dank u!

« Terug