Hoofdlijnen

Geloofwaardige overheid

De ChristenUnie staat voor een geloofwaardige overheid, die beloftes maakt die ze kan waarmaken. We zetten in op goede relaties met inwoners en geven hen de ruimte en verantwoordelijkheid om de zorg voor de samenleving op te pakken. Wij kiezen voor een bescheiden rol van de gemeente, omdat de samenleving centraal staat. De gemeente moet naast mensen staan en de samenleving versterken. De overheid denkt mee, participeert en faciliteert initiatieven van inwoners in wederzijds vertrouwen. Bij beleidsvorming worden inwoners in een vroeg stadium betrokken. De politieke processen vinden plaats in de openbaarheid, zodat inwoners dit kunnen volgen.

Gemeentehuis.jpeg

Hart voor inwoners, hard tegen criminaliteit

Als inwoner van Emmen wilt u veilig kunnen leven. Helaas is dat niet vanzelfsprekend. De overheid heeft de plicht om inwoners te beschermen en criminaliteit te bestrijden. Ook bij de aanpak van veiligheidsproblemen toont de ChristenUnie haar hart voor de samenleving. Hard waar het moet, zacht waar het kan, maar altijd met een hart. Inwoners worden, als ogen en oren van de politie, actief betrokken bij de veiligheid op straat, in de wijk en in huis. Dit kan door de inzet van Burgernet en van internet, zoals WhatsApp-groepen. De wijkagent moet extra beschikbaar én zichtbaar zijn in de wijk.

In Emmen is het belangrijk dat drugsgerelateerde criminaliteit en overlast aangepakt worden. We komen met een plan van aanpak om de verwevenheid van boven- en onderwereld te bestrijden en pakken de georganiseerde (grootschalige) criminaliteit aan.

We willen dat de gemeente Emmen zorgt voor veilige opvang van slachtoffers van loverboys, pooiers en mensenhandelaren.

ME politie.jpg

Menselijke zorg

Ieder mens verdient het tot ontplooiing te komen, te worden beschermd en zorg te ontvangen. Wij willen dat mensen op maat gesneden zorg ontvangen van warmbloedige professionals, met hart voor hun werk. We vinden het belangrijk dat mensen waar mogelijk en noodzakelijk zorg krijgen in hun thuissituatie. Daarom investering we in beschermd wonen voor mensen in de GGZ. Voor mensen zonder thuis regelen we adequate dag- en nachtopvang.

Gezondheid is belangrijk en heeft invloed op het leven. We willen daarom investeren in leefstijlverbetering. De ChristenUnie wil sport voor iedereen, jong én oud, toegankelijk maken. De buurtsportcoaches spelen hierin een belangrijke rol.

Verpleegster oude vrouw.jpg

Veilige havens voor onze kinderen

Wij vinden de toekomst van onze kinderen belangrijk. Daarom kiezen we voor de best denkbare basis: een veilig gezin. In een veilig gezin komen kinderen het beste tot ontplooiing.

We willen extra investeren in pleeggezinnen, gezinshuizen en steungezinnen om het aantal uithuisplaatsingen en opvang in instellingen terug te dringen. Zo kunnen we zwaardere hulpverleningstrajecten voorkomen. Als jeugdigen van zorg gebruik maken is het van belang dat de continuïteit van zorg en ondersteuning na het 18e levensjaar wordt gewaarborgd. Op dit moment verloopt dit nog moeizaam.

De ChristenUnie wil aandacht voor de problemen die kinderen kunnen hebben met de digitale wereld. Kinderen moeten leren hoe ze bewust en veilig omgaan met internet en sociale media. Scholen en ouders hebben voorlichting nodig over digiveiligheid, zodat ze kinderen hierin kunnen begeleiden.

Gezin aan keukentafel met huiswerk.jpg

Werk voor mensen met gouden handen

Mensen met ‘gouden handen’, zoals technici, plaatbewerkers en procestechnologen, zijn keihard nodig op de arbeidsmarkt. De ChristenUnie ziet grote meerwaarde in het praktijkonderwijs: jongeren moeten kennis en ervaring kunnen opdoen in de praktijk. We willen het bedrijfsleven en het onderwijs stimuleren dit verder te ontwikkelen, omdat juist hier veel leerlingen tot bloei komen. Verder wil de ChristenUnie dat onderwijs, overheid en arbeidsmarkt meer gaan samenwerken. Door relevante vmbo- en mbo-opleidingen vinden studenten een goede aansluiting op de arbeidsmarkt. Zo komen jongeren tot bloei en vinden zij hun waardevolle plek in de samenleving.

De ChristenUnie wil armoede bestrijden, in het bijzonder als dit kinderen raakt. Een vicieuze cirkel van overerfbare armoede moet worden doorbroken. Ondanks werkende ouders, zijn er ook in onze gemeente kinderen die opgroeien in armoede. Deze gezinnen verdienen onze hulp. Als er schulden zijn moet er snelle en toegankelijke dienstverlening zijn zodat de gevolgen zich niet opstapelen.

Vak onderwijs.jpg

Cultuur van ongekend grote waarde

Cultuur geeft kleur aan onze samenleving. Professionals en amateurs werken samen aan het mooier maken van onze gemeente. De ChristenUnie zet daarom in op de ondersteuning van culturele verenigingen en professionele instellingen, waaronder de musea vanwege hun cultuurhistorisch belang.

Kunst en cultuur moet zichtbaar zijn: het verdient een centrale plaats in onze gemeente. We willen in het Rensenpark een nieuw Centrum voor de Kunsten ontwikkelen, waar in ieder geval een plek is voor de Bibliotheek, de Kunstbeweging en het Centrum Beeldende Kunst. Hierin is ook plaats voor een muziekschool om het muziekonderwijs in de gemeente een forse impuls te geven.

Kerken zijn als religieus erfgoed beeldbepalend en drager van onze culturele identiteit. We ontwikkelen een visie over de toekomst van leegstaande en monumentale kerkgebouwen.

Muziek onderwijs.jpg

Economie die bijdraagt aan de kwaliteit van leven

De economie draait niet alleen om groei en consumeren, maar vooral om de kwaliteit van leven. Volgens de ChristenUnie is de economie gezond als iedereen een kans krijgt en verantwoordelijkheid neemt, als mensen samenwerken, als werken en vrije tijd in balans zijn, als groei groen is en grenzen kent. Alle inzet is gericht op een volledig duurzame en circulaire economie. Daar hoort bij dat we maatschappelijk verantwoord ondernemen sterk stimuleren.

De ChristenUnie vindt dat mensen ruimte moeten krijgen om over de grens, in Duitsland te werken. Met onze ‘Groeiagenda voor de grensregio’ zetten we in op grensoverschrijdend werken & leren. We spannen ons in om knelpunten in het beleid weg te nemen en stimuleren tweetalig onderwijs met Duits als tweede taal.

Voor de Emmense economie is het ontwikkelen, aantrekken en behouden van talent van hoger opgeleiden essentieel. Wij willen een beter vestigingsklimaat creëeren voor hoger opgeleiden en hoogwaardige bedrijvigheid. Daarom stimuleren we NHL Stenden om een volwaardig, brede HBO-instelling te worden.

Sale.jpg

Een koppositie voor Emmen met groene energie

We hebben de taak om zorgvuldig om te gaan met de schepping. Voor onszelf, en voor de toekomst van onze kinderen. Materialen willen wij niet verspillen, maar terugwinnen en hergebruiken. De ChristenUnie wil dat de komende generatie volledig is overgestapt op duurzame energie.

Om deze overgang zo snel mogelijk te laten plaatsvinden moeten we verschillende soorten duurzame energiebronnen naast elkaar gebruiken. Bewoners worden nauw betrokken en profiteren van de voordelen. Energiebesparing in de industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit wordt topprioriteit. Auto’s zonder uitstoot en energieneutrale gebouwen worden de norm. Ook voor de overheid. Voor 2040 zijn de woningen in de gemeente energieneutraal, zonder aansluiting op gas.

We ontwikkelen een strategie hoe we omgaan met de veranderingen van het klimaat, met name voor de gebouwde omgeving. Samen met de waterschappen en de woning corporaties wordt een klimaatadaptatieplan voor toekomstbestendig waterbeheer opgesteld.

Zonnepanelen.jpg

Ruimte voor waardevol wonen

Iedereen moet kunnen wonen in een goed en betaalbaar huis in een prettige omgeving. De beschikbaarheid van de juiste woningen is helaas niet vanzelfsprekend. We willen met toekomstbestendig woningbeleid de woningmarkt stimuleren. We geven starters een steuntje in de rug en zorgen voor voldoende passende huurwoningen, ook in de vrije sector. Daarnaast moeten er voldoende levensloopbestendige woningen beschikbaar zijn, nu mensen langer thuis blijven wonen. Samen met de woningcorporaties wordt ingezet op verduurzaming van bestaande woningen. Voor huiseigenaren is een toereikende duurzaamheidslening beschikbaar.

De ChristenUnie zet zich in voor het behoud van het landschap en de plattelandscultuur. Natuur is kwetsbaar en verdient onze bescherming, met name de biodiversiteit. Tegelijk is deze natuur de kracht van de regio. Daarom moet de natuur toegankelijk gemaakt worden, zodat de natuur beleefbaar wordt.

Rijtjeshuis@0.5x.jpg

Investeren in infrastructuur

Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en is nodig voor een sterke economie. De ChristenUnie wil dat alle vormen van infrastructuur van kwalitatief hoog niveau is.

We kiezen voor vergroening van de mobiliteit. Daarom moet het fietsgebruik sterk gestimuleerd worden en willen wij het gebruik van elektrische auto’s door inwoners bevorderen. Daarvoor moeten voldoende openbare laadpalen zijn en komt er een subsidieregeling voor de plaatsing van een privé-oplaadpunt.

Investeren in goede spoorverbindingen is noodzakelijk om de bereikbaarheid en het economisch perspectief van de regio te bevorderen. De trein van Zwolle naar Emmen moet beter, sneller en vaker rijden. Ook zetten we in op nieuwe verbindingen: naar Groningen, naar Enschede, en Emlichheim. We willen het station aanpassen om deze ontwikkelingen mogelijk te maken.

NS-treinen@0.5x.jpg